Biztosítás = nyugalom

Gibárszki Ágnes Ev. (Adószám: 55749987-1-25; továbbiakban: ”Üzemeltető”, képviseli Gibárszki Ágnes biztosításközvetítő, MNB reg.szám: 120012900184) mint adatkezelő az alábbiak szerint kezeli az Ügyfél adatokat:

A jelen adatkezelési szabályzat szempontjából Ügyfélnek minősül:

biztosításközvetítéssel összefüggésben a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett, a
károsult, a biztosító szolgáltatására jogosult más személy, továbbá az is, aki a biztosító
számára szerződési ajánlatot tesz.
egyéb termék szerződésközvetítés során a szerződő fél, jogosult, kedvezményezett.
aki a személyes adatait az Üzemeltető részére üzletszerzési és/vagy marketing céllal
önkéntesen megadta, vagy akinek adatát az Üzemeltető az érintett adatátadásra is kiterjedő
hozzájárulására jogosult harmadik személytől adatkezelésre megszerezte.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 13/A. § (3) bekezdése. A kezelt adatok
köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, születési dátum.

Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása és/vagy az ügyfél harmadik
személy részére történő olyan önkéntes hozzájárulása, amely alapján az adatok az
Üzemeltető részére is átadhatók.

Az Ügyfél a személyes adatainak Üzemeltető részére történő megadásával egyben
hozzájárul az Üzemeltető részére a személyes adatai jelen szabályzat szerinti kezeléséhez.

A nem valós, hibás, vagy hiányos adatközlés (együttesen téves adatközlés) korlátozhatja,
akadályozhatja az adatkezelés céljaival összefüggő hatékony kapcsolattartást,
információközlést.

Az Üzemeltető által megadott adatok helyességével, hiányosságával összefüggésben
mindennemű felelősséget kizár.

Az adatkezelés az alábbi célokra történhet:

Biztosításközvetítési tevékenység esetén a biztosítási szerződések megkötésének
elősegítése, az egyes biztosítási termékek ismertetése, ajánlása, az ezzel kapcsolatos
felvilágosítás, a biztosítási szerződések létrejöttével, nyilvántartásával, és a szerződések
lebonyolításában és a teljesítésben történő közreműködés, az Ügyfél személyének és
szerződéses adatainak a szükségszerű azonosíthatósága, az Ügyfél által megadott
személyes és egyéb adatok lehetséges vagy szükségszerű ellenőrzése, pótlása,
kiegészítése, módosítása.
Közvetlen üzletszerzési céllal (az Ügyfél ezirányú hozzájárulása esetén): Az Üzemeltető
közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) tevékenységének minősül minden olyan közvetlen
megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek az összessége,
amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy
eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 3. §-
ának d) pontja szerinti reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek
részére.
Ilyen célú adatkezeléseket az Üzemeltető különösen az alábbi tevékenységei keretében
végez:

az Üzemeltető saját és mindenkori partnerei tevékenyégét, aktuális szolgáltatásait,
termékeit, ajánlatait ismertető (reklám és marketing célú) és/vagy az Ügyfél lehetséges
ügyféligényét felmérő közvetlen megkeresések érdekében.

az Ügyfél által megadott meglévő/létrejövő biztosítási, pénzügyi, pénztári, pénzpiaci,
tőkepiaci, befektetési termékszerződése(i) esetében a mindenkori lehetséges konkrét piaci
alternatívák bemutatása, és alternatív szerződéses lehetőségek ismertetése érdekében.

A fenti célok eléréséhez szükséges megkeresés/kapcsolatfelvétel az Ügyfél által a megadott
elérhetőségek jellege szerint az Üzemeltető által a lehetséges módok és eszközök közül
szabadon választott formá(k)ban történhet.

A honlap látogatásával összefüggő adatkezelés

Társaságunknak a biztositasnyugalom.hu honlapján a bárki számára hozzáférhetően
közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.
Társaságunk a honlap látogatóiról automatikusan az alábbi adatokat kapja: a látogató IP-
címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az
adatokat társaságunk kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos
működésének az ellenőrzésére használja fel.

Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a rendszer hatékony működésének
érdekében, statisztikai, illetve információs céllal a kezelt adatokat összekapcsolja.
Társaságunk ún „cookie”-kat (sütiket) használ a weboldalán. Ezek HTTP- és flash cookie-k,
amelyek a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg, pl. hogy mely
weboldalak lettek megtekintve. A cookie-kban tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói
élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt
cookie-k személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak. A böngészőben
lehetőség van megtiltani a cookie-k tárolását.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

A személyes adatokat és a biztosítási titoknak, banktitoknak, pénztári titoknak,
értékpapírtitoknak minősülő információkat az Üzemeltető a vonatkozó adatkezelési célhoz
kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, megbízott közvetítői,
illetve az Üzemeltető részére szolgáltatási szerződések alapján a jelen szabályzatban
nevesített adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek és szervezetek ismerhetik
meg.
Az Ügyfél személyes és egyéb adatait az Üzemeltető mindenkori tevékenyégére, a
mindenkor nyújtott és /vagy közvetített szolgáltatásokra, lehetőségekre irányuló kérdések
megválaszolása, a szerződéses igények lehető legteljesebb felmérése, kielégítése, valamint
a felmerülő szakmai és adminisztrációs problémák operatív megoldása, kezelése érdekében
az Üzemeltetővel biztosítás és/vagy egyéb (pl. hitelintézeti, tőkepiaci-befektetési,
pénztárpiaci termékek/szolgáltatások) közvetítésre irányuló jogviszonyban állók részére is –
ezen jogviszonyuk hatálya alatt – megismerhetővé teszi.

Az adatkezelés időtartamai, az adatok törlése, módosítása

Az Üzemeltető a személyes adatokat mindaddig kezelheti, ameddig a biztosításközvetítői,
pénzügyi, pénztári, pénzpiaci, tőkepiaci, befektetési szolgáltatás-közvetítési tevékenységével
kapcsolatban vele szemben és/vagy viszont jog, igény, érdek érvényesíthető. Az
igényérvényesítés szempontjából a Polgári Törvénykönyvben meghatározott általános
elévülési idő, illetve a mindenkor hatályos magyar jog szerinti időtartamok az irányadóak.
A közvetlen üzletszerzési céllal kezelt adatokat az Üzemeltető az Ügyfél hozzájárulásának a
visszavonásáig kezeli. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonására, továbbá a reklámok
közvetlen megkeresés módszerével történő küldésének a megtiltására az érintettnek
bármikor, indoklás nélkül, a jelen szabályzatban megadott elérhetőségeken ingyenesen
lehetősége van. Amennyiben az Üzemeltető az Ügyfél biztosítási, és/vagy egyéb pénzügyi,
pénztári, pénzpiaci, tőkepiaci, befektetési szerződése megkötésében/szerződés
módosításában működik közre, úgy az Ügyfél termékszerződésben megadott személyes
adatait és a szerződés adatait a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelésre vonatkozó joga
megszűnése esetben is jogszerűen kezelheti a fenti időtartamok alatt.

Az Üzemeltető a személyes adatot törli akkor, ha kezelése jogellenes; az hiányos vagy téves
– és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt; azt a bíróság
vagy a Hatóság elrendelte.
A helyesbítésről, vagy a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek
korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az
adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az Üzemeltető az adatot nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat
azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Üzemeltető egyetértett a
tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes
adat az Üzemeltető rendelkezésére áll, a személyes adatot az Üzemeltető helyesbíti. A
helyesbítésről és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az
adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés
céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az Ügyfél azadatai módosítását, törlését, zárolását bármikor, ingyenesen kérheti az
Üzemeltetőtől.
Az Üzemeltető az adatokat harmadik személynek nem adja át.
Az Ügyfél nem járul hozzá adatai nyilvánossá tételéhez. Az Ügyfél az adatai kezeléséről,
annak módjáról, tartalmáról, idejéről, helyéről, bármely az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységről bármikor tájékoztatást kérhet.

Tájékoztatás kérés az adatok kezeléséről

Az Ügyfél a jelen szabályzatban megadott elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az
Üzemeltetőtől a személyes adatai kezeléséről. Ilyen igény esetében az Üzemeltető a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül,
közérthető formában, az Ügyfél erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást.
A tájékoztatás megtagadásáról, annak jogalapjáról, valamint az igénybe vehető
jogorvoslatról az Üzemeltető írásban tájékoztatja az Ügyfelet.

Tiltakozás az adatkezelés ellen

Az Ügyfél tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-
kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 8 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről az Ügyfelet írásban tájékoztatja.
A tiltakozásának megalapozottsága esetében az adatkezelést az Üzemeltető – beleértve a
további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a
tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére
a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni
a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az Ügyfél az Üzemeltető meghozott
döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a (2) bekezdés szerinti határidőt
elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30
napon belül bírósághoz fordulhat.
Az Ügyfél jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel
élni, amennyiben észleli, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem
következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Bírósági jogérvényesítés

Az Ügyfél adatkezelésével összefüggő jogainak megsértése esetén a biztositasnyugalom.hu
oldal üzemeltetője ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ügyfél választása szerint – az
Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Az Üzemeltető az adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek a legteljesebb mértékben
eleget téve az alábbiak szerint kezeli. Az Üzemeltető magára nézve kötelező erővel ismeri el
az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkező alábbi jogszabályokat és ajánlásokat:
1. az 1992. évi LXIII. törvény –A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról,
2. az 1998. évi VI. törvény –Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása
során (Strasbourg 1981. január 28.),
3. 2001. évi CVIII. Törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről), továbbá
4. az “Online Privacy Alliance” ajánlásait.

Elérhetőségek

Az Üzemeltető részére címzett kérések és nyilatkozatok megtehetők írásban az gibagi77@gmail.com
címen, vagy a biztositasnyugalom.hu üzemeltetőjének mindenkori székhelyére címezve küldött levélpostai küldeményben.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Cím: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postai cím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
weboldal: www.naih.hu

KÜLDETÉSÜNK

PARTNEREINK

A honlapot készítette a Honlapmenedzser.hu